Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Vedtægter


OBS: På den ordinære GF 2023 blev det vedtaget at ændre selskabets navn fra Selskab for Misbrugspsykologi til Selskab for Addiktiv Psykologi

 

§ 1

Navn:

Selskabets navn er Selskab for Addiktiv Psykologi.


 

§ 2

Formål:

Selskabets formål er.....

     at højne kvaliteten af det psykologiske arbejde med misbrugere

     • at indsamle og udveksle viden og erfaringer inden for området med henblik på at støtte medlemmerne i deres faglige udvikling, samt facilitere en generel metodeudvikling.

     • at profilere og synliggøre den fagpsykologiske tilgang til behandling af misbrugere.


 

§ 3

Virksomhed

Formålet realiseres ved mindst 4 årlige medlemsmøder. Der nedsættes arbejdsgrupper til varetagelse af ad hoc arbejdsopgaver.


 

§ 4

Medlemmer:

Psykologer, der arbejder med misbrugsbehandling, eller som har viden, erfaring eller interesse for området,

og som kan tilslutte sig formålsparagraffen, kan optages som medlemmer i selskabet. Der optages kun psykologer, som er medlemmer af Dansk Psykologforening.


 

§ 5

Generalforsamling:

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes 1 årlig generalforsamling i forbindelse med ordinært medlemsmøde.

Indkaldelse sker ved meddelelse på selskabets hjemmeside med mindst 6 ugers varsel.

Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 3 uger før generalforsamlingen, således at endelig dagsorden offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 2 uger før afholdelsesdagen.

Regnskabet for et afsluttet regnskabsår offentliggøres på selskabets hjemmeside så snart bestyrelsen har modtaget det fra Dansk Psykolog Forening.


På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstemning.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

• 1. Valg af dirigent og referent

• 2. Godkendelse af dagsorden.

• 3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

• 4. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.

• 5. Behandling af indkomne forslag.

• 6. Økonomi, herunder fastlæggelse af budget og kontingent.

• 7. Valg af bestyrelse.

• 8. Eventuelt.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de deltagende

medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

Indkaldelsen indeholder dagsorden og skal udsendes senest 14 dage efter fremsættelse af anmodning§ 6

Bestyrelse:

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand/kvinde og kasserer.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.


 

§ 7

Regnskab og revision:

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af Dansk Psykolog Forening i samarbejde med selskabets kasserer. Dansk Psykolog Forening reviderer regnskabet.§ 8

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med dagsordenen.§ 9

Opløsning:

Selskabet kan opløses, såfremt 4/5 af de fremmødte stemmer herfor ved en generalforsamling.

Beslutningen skal endelig godkendes ved en urafstemning blandt medlemmerne med 4/5 flertal af medlemsskaren. Selskabets midler skal i forbindelse med opløsning bruges i overensstemmelse med formålsparagraffen.