Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Afholdte arrangement(er) 2015


OBS: Slides

Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer

i Menu'en: Slides

--------------------------

 

Konference om

Klinisk psykologisk praksis

på misbrugsområdet

og generalforsamling - 2015


Formålet med denne årligt tilbagevendende begivenhed er dels at skabe mulighed for at medlemmerne kan formidle, drøfte og udveksle erfaringer og overvejelser knyttet til deres kliniske praksis, dels at give plads til socialt samvær og netværksdannelse.

Dertil kommer, at vi som inspiration inviterer spændende oplægsholdere udefra.

I år har vi inviteret Susan Hart, som er kendt for sit arbejde med neuroaffektiv teori og behandling, og som vil deltage på hele den første konferencedag.

Susan Hart er cand. psych. og specialist i psykoterapi og specialist og supervisor i børnepsykologi. I sin omfattende kursus- og foredragsvirksomhed både i Danmark og internationalt formidler og udvikler hun den neuroaffektive tænkning med afsæt i den nyere hjerneforskning. Susan har skrevet og redigeret mange bøger om personlighedens og hjernens modning, og om hvordan den voksende forståelse af hjernens udvikling gennem livsforløbet kan omsættes i psykoterapeutisk behandling.

Selskabets ordinære generalforsamling vil desuden være på programmet.


Aktive medlemmer

Konferencen er traditionelt baseret på erfaringsudveksling - på, at medlemmerne efter ønske og lyst deler deres erfaringer, faglige synspunkter, arbejdsmæssige problemer, teoretiske overvejelser o.l.

Også i år vil vi arbejde for, at der kommer til at herske den særlige ånd, som kendetegner selskabets konferencer.

Der tales og workshoppes i øjenhøjde, kollega-til-kollega. Workshoplederne er blandt venner, de stiller op uden at få andet end gratis deltagelse for deres indsats, og der ikke er forventninger om, at de alle er rutinerede foredragsholdere eller erfarne undervisere.


Deltagere

Kun for medlemmer af selskabet.

Maks. 30 til selve konferencen.

Ingen begrænsning i deltagerantal hvad angår GF programpunkter.


Tid

Torsdag d. 22. og fredag d 23. Oktober 2015

Start kl. 09:30 torsdag

Slut kl. 15:00 fredag


Sted

Danhostel Kerteminde Skovvej 46,

5300 Kerteminde

Tlf.: +45 6532 3929


Pris

Hvis du deltager med et oplæg, foredrag eller en workshop er deltagelse som nævnt gratis. Priserne er incl. fuld forplejning

Med overnatning: 1240 kr. + moms 310 kr. ialt 1550 kr.

Uden overnatning: 760 kr. + moms 190 kr. ialt 950 kr.

Hvis du kun ønsker at deltage i programpunkter der vedrører GF, skal du ikke betale deltagergebyr.


Konferenceprogram
OBS: Der kan helt til konferencens afholdelse forekomme ændringer i programmet
 
Torsdag d. 22. oktober
08.30 - 09.30 Kaffe/The og morgenbrød
09.30 - 10.00 Velkomst - introduktion
10.00 - 12.00 Oplæg og Workshop
om neuroaffektiv teori og behandling i forhold til misbrugere - I
Formålet med kursusdagen er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi i den terapeutiske proces, og kunne integrere neuroaffektiv evaluering og metode i sit arbejde som psykoterapeut.
Neuroaffektiv udviklingspsykologi bygger bro mellem tilknytningsteori og nyere hjerneforskning og forklarer, hvordan synkroniseringsprocesser på dybereliggende personlighedsniveauer i den psykoterapeutiske proces kan modnes. På kursusdagen vil jeg koble den neuroaffektive forståelse til misbrugsområdet og vise, hvordan følelsesmæssige vanskeligheder meget ofte kan udvikle sig til et misbrug, hvor personen benytter sit forbrug, som en måde at kompensere. Vi vil bl.a. gennemgå de neuroaffektive kompasser, for at få et ”navigationsredskab” til at indgå i den nærmeste udviklingszone, for at forstå dynamikken bag personens misbrug, og herigennem muliggøre en præcision af, hvilken psykoterapeutisk indsats, der er behov for.
 
Susan Hart
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.45 Oplæg og Workshop
om neuroaffektiv teori og behandling i forhold til misbrugere - II
 
Susan Hart
14.45 - 15.00 Eftermiddagskaffe
15.00 - 17.00 Oplæg og Workshop
om neuroaffektiv teori og behandling i forhold til misbrugere - III
 
Susan Hart
17.00 - 18.00 Pause
18.00 - 20.00 Middag
20.00 - ?? Aftenhygge
Fredag d. 23. oktober
07.00 - 09.00 Pakke/aflevere værelse - morgenbuffet.
09.00 - 10.30 Workshop:
Om dobbelt-diagnosticerede og koordineret behandling.
Flere og flere psykologer i misbrugsregi bliver bedt om at screene for psykiske lidelser og om at engagere sig i det behandlingsmæssige samarbejde med psykiatrien. Indlægget vil tage udgangspunkt i en præsentation af de foreløbige resultater af et projekt i Region Sjælland - derefter opfordring til en fælles drøftelse af implikationer for behandlingskvalitet og muligheder for udformning af forløb, samt hvilke krav opgaven stiller til psykologens rolle.
 
Heidi Jeppesen
Center for Forsorg og Misbrug Holbæk Kommune
10:30 - 11.00 Pause - Kaffe/the
11.00 - 12.00 Generalforsamling
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.00
Workshop:
Prolonged Exposure Therapy for PTSD
 
Ringgården er et kompetencecenter for dobbeltfokuseret alkoholbehandling. Således har mange klienter på Ringgården PTSD diagnoser, som søges behandlet parallelt med alkoholmisbruget. Dette oplæg har til formål at præsentere en relativ simpel model til behandling af PTSD symptomer.
Prolonged Exposure Therapy er en evidensbaseret behandlingsmetode, som er udviklet af den amerikanske professor Edna Foa. Metoden er i sin oprindelige form bygget op omkring 11 uger, hvor man konfronterer PTSD symptomerne på en systematisk og tryg måde. Klienterne bliver både eksponeret for deres traumatiske erindringer og for ”dagligdags” situationer der er forbundet med undgåelsesadfærd. Dertil kommer at de sideløbende undervises i teknikker til følelsesregulering og generel stabilisering både fysisk og psykisk.
Heidi Mouritsen vil fortælle om sine opstartserfaringer med at benytte ovenstående metode på klienter med både PTSD og misbrug.
 
Heidi Mouritsen,
Behandlingshjemmet Ringgården
14.00 - 14.45 Eftermiddagskaffe - Afslutning/evaluering

 

Deltagerliste:


Albert Diekmann 

Anja Glinvad Ørum-Petersen 

Anne Møller Mortensen

Birgitte Schaumann 

Carl asbjørn albertsen 

Christian gad 

Christina Skov

Claus Bundgaard Rasmussen

Eric Allouche 

Hanne Tøfting Stefansen

Heidi Jeppesen

Heidi Mouritsen

Helle Kjær

Lone Marker

Louise Frost Ribe

Marianne Ussing

Mette Holm Riis

Michael Vernon Kristiansen

Peer Nielsen

Simon Schøneber

Stina Dalgaard Elkjær

Stina Lund Worm

Tina Lundgreen Sørensen