Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Afholdte arrangementer 2020


OBS: Slides

Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer

i Menu'en: Slides

-------------------------

OBS: Følgende annoncerede arrangementer måtte desværre aflyses pga Corona-situationen


Musikterapi

Et spændende foredrag om musik og indre billeddannelse med GIM - Guided Imagery and Music

Underviser:

Dea Siggaard Stenbæk, Autoriseret psykolog, PhD.

Forskningspsykolog ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet.

Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Basisuddannelse som GIM-terapeut.


De fire årstider   -    Sommer-salon

Forbundenhed som modpol til misbrug

Oplæg og debat om ”Dislocation Theory of Addiction” og Naturterapien som mulighed for at imødekomme behovet for social integration og mening i livet - nu og her.  Oplægget vil præsentere og sammenstille Bruce Alexander´s nytænkende syn på misbrugets årsag med naturterapiens økosystemiske syn på mennesket,

Underviser:

psykolog Line M. Jørgensen,

Psykolog og misbrugsbehandler i Center for Forsorg og Behandling m. speciale i naturbaseret stressrehabilitering.

Foredrag med professor Bruce Alexander

For alle interesserede

Bruce Alexander er manden bag eksperimentet "The Rat Park", som har revolutioneret den måde, hvorpå man tænker på misbrug og afhængighed. Han har efterfølgende arbejdet videre på resultaterne fra sit eksperiment og har udviklet ”The Dislocation Theory of Addiction”.


Bruce vil fortælle om "The Rat Park" samt om grundene til, at vi bliver ved med at have en alt for simpel forståelse af ”addiction”  og de konsekvenser det har både for behandling af stofbrugere og på de beslutninger, der tages på det narkotikapolitiske område. 

 

Bruce vil også fortælle om den nuværende cannabis-situation i Canada, godt et år efter at stoffet blev helt legaliseret.

Kursus med professor Bruce Alexander

For psykologer og psykologistuderende

På kurset vil Bruce præsentere sit "Rat Park"- eksperiment, og fortælle hvorfor han kom til at stoppe den forskning, han var i gang med.

Han vil efterfølgende præsentere sin ”Dislocation Theory of Addiction”, som han udviklede på baggrund af "Rat Park", og som han bl.a. præsenterer i sin bog ”The Globalization of Addiction”.

Afslutningsvis vil Bruce fortælle om legalisering af cannabis i Canada og hvilke konsekvenser det har haft på nuværende tidspunkt. 


Bruces arbejde har været en inspiration for en hel gren af forskning om ”addiction”, som studerer hvordan misbrug og sociale interaktioner er forbundet.

At kende til dette arbejde er et "must" for enhver psykolog, der arbejder med afhængighed og misbrug,

Skam

medfødt og tillært

Når skam fører til sjælemord - og misbrug


Viden om skam er vigtig, når vi som behandlere og psykologer skal hjælpe mennesker, der har det svært i livet - med psykosociale vanskeligheder og misbrug.

Selskabet har den store fornøjelse at invitere til en inspirerende dag med psykolog Lars J. Sørensen, som igennem årene har udviklet en helt særlig indsigt og ekspertise om skam. Lars vil undervejs diskutere med deltagerne, som derved får mulighed for at medtænke viden om skam i mødet med klienterne.


OBS:

Afholdes ikke - som først annonceret - på Ringgården i Middelfart pga Corona, men i stedet på:


Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48

5000 Odense C


d. 6. november 2020 kl. 10:00 - 16:30

Du er velkommen til at møde 9:30 til kaffe og morgenbrød.

Der bliver frokost- og kaffepauser undervejs.

Tilmelding og bespisning er gratis for medlemmer.

Bespisning er inkluderet i prisen for ikke-medlemmer.


Efter den faglige dag afholder selskabet ordinær generalforsamling fra kl. 16:45 - 17:30 med efterfølgende middag.

Deltagelse er gratis og kun for medlemmer af selskabet.

Husk at afkrydse ved tilmeldingen, om du deltager eller ej.


OBS: Du kan vælge ikke at deltage fysisk, men online via Zoom. Hvis det er tilfældet, vil vi bede dig meddele dette pr. mail til Eric Allouce.

Underviser:

Lars J. Sørensen

var fra 1979 til 2015 chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj.


Samtidig har han undervist og skrevet flere bøger, hvor ”Skam - medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord” udkom i 2013 og ”Sjælens længsel – om at finde sig selv uden at føle sig forkert” kom i 2016.


Senest er er i 2018 udgivet ”Selvglad – om menneskers livslange ægteskab med sig selv”.


Forud for sine seneste bøger udgav han i 1996 de psykiatriske fagbøger ”Særpræg-Særhed-Sygdom” om psykoseterapi og i 2005 ”Smertegrænsen” om choktraumeterapi, der begge har afsnit om skam.

De regulerende reaktioner vi sædvanligvis ser og benævner som skam og opfatter som nødvendige socialiseringsmekanismer er kun den synlige top af et meget større isbjerg. I langt større omfang end vi umiddelbart kan sanse og kan nå at opfatte, bliver barnets medfødte emotionelle reaktioner – og således også basisemotionen skam – afstemt gennem neuroaffektive samspil med de betydningsfulde voksne.


Det meget lille barn kan umuligt på egen hånd forstå, forholde sig til – endsige give mening, samt benævne og sætte ord på – de medfødte kropslige reaktioner i samspil med verden og andre mennesker, som barnet senere som voksen vil kalde sorg, vrede, glæde og skam.


Disse nødvendige tidlige samspil skaber ikke blot mental og kropslig forståelse for omgivelsernes menneskelige reaktioner, men også barnets selvforståelse og tavse, indre kropsforståelse. Så både det at være i og forholde sig, ”forstå”, sine kropslige reaktioner, samt at forstå de simultane sociale reaktioner i andre og i forhold til andre, dannes og formes som én sammenhængende og kontinuert udvikling.


Man kan således tale om en medfødt skam, der er sund og hensigtsmæssig, fordi den basalt er følsomme sansninger af verden og dens urimeligheder. Hvis der bliver taget vare på denne medfødte skam, bliver den vores menneskelighed. Hvis den medfødte skam ikke bliver påagtet, kan man blive udsat for umenneskelige opvækstbetingelser, og risikere selv at blive umenneskelig. Forkrøbles vores selvforståelse, er det et sjælemord, der alt for let kan føre til vold og overgreb – og i værste fald til mord eller selvmord. Skam er nemlig knyttet til selvet, fordi ens selvforståelse som beskrevet dannes samtidig med, at man lærer verden at kende.


Som hovedregel er forskellen på socialiseringsfølelserne, at skyld vedrører det man har gjort, mens skam vedrører den, man er. Derfor rammer skam hårdere end skyld, Selv om skyld og skam ofte nævnes sammen, er forskellene større end lighederne. Den psykiske smerte ved skam er langt den største og mest invaliderende, men overses alligevel ofte.


Skam er at føle sig forkert, uanset man intet forkert har gjort. Man føler sig gjort forkert, når man ikke bliver set eller mødt. Det er velkendt, men hyppigt overset, at psykisk smerte gør mere ondt end fysisk smerte, og det kan være den enkle baggrund for at psykisk lidelse og sygdom let ledsages af selvmedicinering og misbrug. Der er sikkert en tilsvarende cirkulær sammenhæng mellem det ikke at kunne rumme psykisk smerte og det ikke at kunne holde sit liv og sig selv ud. Bagved ligger et sammensurium af forkerthed, skam og skyld, som mennesker næsten umuligt selv kan løfte sig ud af.


Når man skammer sig, gemmer man sig, og når man gemmer sig, bliver man skamfuld over sig selv. Alt for hyppigt fører denne onde cirkel af manglende selvværd til selvhad og forsøg på at slå såvel sin smerte som sig selv ihjel. Skadevirkningerne af ikke-erkendt skam kan være den største enkeltfaktor bag psykisk sygdom. Skam er imidlertid en skjult følelse, der typisk forværres ved omtale og bevidstgørelse. Det påhviler således os alle at møde andre mennesker med tilstrækkelig takt og fingerspidsfornemmelse til at møde og afstemme følelserne af forkerthed og specielt skam.

- Lars J. Sørensen -  

Links:

Youtube viser mig på DK4  https://youtu.be/Uw6VNdOqvf4 vedr. Klimaskam hos Klimatosserne Ida Auken & Morten Messerschmidt: 

Se Video interview af miss Mannah: https://www.facebook.com/thesoundofabetterlife/videos/723551874669070/ om Selvgladhttps://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/kunsten-holde-sit-eget-selskab-ud

Sjælens Længsel kan stadig købes http://dpf.dk/produkt/bog/sjaelens-laengsel

Læs om Skam - medfødt og tillært i interview om bogen i Kristelig Dagblad: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/495014:Liv-SjaelSkam-kan-oedelaegge-sjaelen

Se hjemmesidenwww.integrativpsykoterapi.dk og POLITIKEN interview  om min nye bog Selvglad: https://integrativpsykoterapi.dk/Kristelig%20dagblad.html 


Temadag om cannabis

For alle interesserede

Om dilemmaer og gråzoner mellem

medicinsk cannabis, rekreativt brug og misbrug.


Siden 2017 har det været muligt at få cannabis til medicinsk brug i Danmark og der blev indledt en række forsøg på de danske sygehuse for at afprøve virkningen af cannabis som medicin.


I januar 2019 var der ca. 1400 patienter som fik udskrevet cannabis af deres læge, og man regner med, at antallet vil vokse i de kommende år.


Parallelt findes der et ukendt antal personer med fysiske eller psykiske lidelser som, af en eller anden grund, ikke kan få ordineret medicinsk cannabis, og derfor køber det på det sorte marked.


 

Den nye situation skaber gråzoner mellem medicinsk cannabis, rekreativ cannabis og misbrug, som vi ønsker at belyse med denne temadag.

 

Hvordan kan vi undgå, at de personer, som køber cannabis til medicinsk formål på det sorte marked, ikke bliver behandlet som ”misbrugere” eller kriminelle? Eller hvordan kan man som psykolog eller læge forholde sig til de personer, som både bruger cannabis som rekreativt middel og som medicin – måske endda en kombination af ordineret og illegalt?

 

På samme måde vil det være relevant at undersøge, hvordan man kan forholde sig til personer med et problematisk brug af alkohol eller stoffer og som også tager cannabis af terapeutiske årsager?

 

På temadagen vil der være mulighed for at høre hvordan både forskere, aktivister og behandlere forholder sig til disse dilemmaer samt drøfte dem sammen.

Oplægsholdere


Rikke Jakobsen

sekr. leder i Cannabis Danmark.


Sinikka Lehmann Kvamme

cand.soc. og phd. studerende på Center for Rusmiddelforskning


Bendikte Kudahl

Cand.psych. på Psykiatrisk Center København

Aflyste arrangementer pga Corona