Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt i forbindelse med selskabets kliniske konference

d. 28. og 29. september 2023


Afholdes på

Danhostel Kerteminde

Skovvvej 46

DK-5300 Kerteminde


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt


Referat af generalforsamling i selskab for addiktiv psykologi torsdag d. 28.9.2023

Referent: Heidi Mouritsen

Simon gennemgår økonomien. Den er overgået til dansk psykolog forening, hvorfor der ikke længere er så meget arbejde i det. Det er fx en lettelse at kontingent nu foregår automatisk, hvis medlemmer husker at afkrydse på MitDP (Eric viser på storskærm). Der blev brugt en del penge sidste år grundet en dyr konference. Konferencen i år er tilsvarende billig, hvorfor der er overskud på balancen. Der bruges primært penge på overnatning og forplejning.

Eric fortæller om året der er gået og der stemmes om det nye navn ”Selskab for Addiktiv Psykologi”. Navnet vedtages

Der vælges ny bestyrelse. Heidi Mouritsen, Mette Bech Richard og Nanna Fjeldal Daugaard træder ud af bestyrelsen og Lotte Sønderby og Morten Hesse melder sig til. Resten består af tidligere valgte medlemmer.

Birgitte fortæller om den arbejdsgruppe, der har fokus på en specialistuddannelse eller certificering i misbrugspsykologi. Der afholdes en temadag d.3. november, hvor der også kommer to psykologer fra Norsk psykologforening. Alle opfordres til at deltage. Man vil arbejde på at streame fra mødet.

------------------------------------------------------------


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022


Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt d. 09. september 2022 kl 14:00 - 15:00.


Afholdes på


Konferencecenter Sixtus

Teglgårdsvej 73?

5500 Middelfart

i forbindelse med selskabets årlige kliniske konference.


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2022


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     EventueltReferat for ordinær generalforsamling 2022


1.

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Eric

Referent: Simon


2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt


3.

Beretning om selskabets virksomhed


Eric beretter om selskabets virksomhed det seneste år, som har været et roligt år. Der har været afholdt nogle velbesøgte arrangementer, og der har været afholdt et salonmøde. Der forsøges afholdt et salonmøde hvert semester. Det sidste var om kompleks PTSD. Der har været afholdt ERFA-møder, som afholdes ca. 10 gange om året. De har været afholdt de sidste ca 3 år. Eric har deltaget i folkemødet igen i år, og har på den måde været med til at profilere selskabet, og tale om blandt andet cannabis. Der har været afholdt et enkelt virtuelt bestyrelsesmøde. Der har været kontakt med Bruce Alexander, som drøftet på sidste GF, men det tyder ikke på, at han kommer til Danmark, primært grundet alder.


4.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet er godkendt.


5.

Budget for kommende regnskabsår.

Fastlæggelse af kontingent. Der stilles forslag om at fastholde kontingentsatsen på 350/år. Første års medlemskab koster det halve. Den nuværende gratisordning for studerende og pensionister bortfalder og erstattes af en model, hvor der bliver betaling på 100/år. Denne model er godkendt.


6.

Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper.

Der drøftes mulighed for, at videreudvikle en specialistuddannelse enten i regi DP eller KL eller Regionalt eller i Selskabet selv.  


7.

Behandling af indkomne forslag. Arbejdsvilkår. Epigenetik. Rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende.


8.

Valg af bestyrelse. Helle Kjær stiller op og Rasmus Jølberg stiller op. Den resterende bestyrelse genopstiller og genvælges.


9.

Eventuelt.

-------------------------------------------------------------


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021


Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt d. 30. november 2021 kl 11:00 - 12:00.


Afholdes på


Konferencecenter Sixtus

Teglgårdsvej 73?

5500 Middelfart


i forbindelse med et fagligt arrangement.

Nærmere info om dette og mulighed for tilmelding til arrangement og/eller GF


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2021


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt


Referat af ordinær generalforsamling 2021


1: Valg af dirigent og referent

Eric Allouche som dirigent, Simon Schøneberg som referent.


2: Godkendelse af dagsorden

Dagordenen er godkendt.


3: Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (2020)

Selskabets aktivitetsniveau har, som alt andet i samfundet, været præget af coronasituationen. Det betyder at stort set alle de aktiviteter som var planlagte blev aflyste. Som noget nyt blev der opretholdt månedlige onlinemøder. ERFA-gruppen i København blev også ved med at fungere og der blev gennemført et kursus om skam med Lars Sørensen. Arbejdsgruppen vedr. Selskabets bog-projekt har også arbejdet benhårdt på projektet og manuskriptet er nu sendt til Dansk psykologisk forlag.


4: Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år

Der skal planlægges møde med Bruce Alexander, som også deltager virtuelt til dette års konference. Forventningen er, at vi kan få besøg af Bruce i foråret 2022, hvor han også skal besøge Norge. Bruce vil gerne deltage, men det kræver noget planlægning, som bestyrelsen skal have på plads.

Der skal tales om og vurderes hvad selskabets navn skal være på den lange bane. En navneændring vil og kan ikke komme på tale, før generalforsamlingen næste år, da det er et GF-anliggende. Der nævnes flere forslag på dette GF herunder Selskab for Addiktiv Psykologi, Afhængighedspsykologisk Selskab. Dansk Selskab for Afhængighedspsykologi. Hvis medlemmer af selskabet har forslag til navn til selskabet, kan disse sendes til Heidi Mouritzen, som vil være tovholder på dette (heidi@ringgarden.dk)  

I nedenstående punkt følger langt flere forslag til aktiviteter.


5: Indkomne forslag

Der har ikke været indkomne forslag forud for GF, men der har under dette GF været afholdt ”summegrupper” om mulige aktiviteter og fokusområder for selskabets aktiviteter næste år, hvor der blandt andet foresloges følgende, som kunne være inspirationspunkter til temadage/salonmøder.

Forskning i psykedelika og eventuelt oplæg om psykedelika-assisteret terapeutisk intervention.

Journalskrivning – Det er et evigt tilbagevendende punkt, som vi ofte drøfter. Skriver vi nok? For meget? Det rigtige? Og hvad skal det bruges til? Hvilken lovgivning gælder for os psykologer på rusmiddelområdet?

Det nye diagnosesystem. ICD-11 & DSM-V. Hvad kommer der af nyheder for os på rusmiddelområdet og hvordan kan vi nuancere klienternes problematikker i disse systemer?

Hvis Anders Sørensen er færdig med sin PhD kunne det være spændende at få et oplæg om fundene, og høre mere om udtrapning af medicin.

Metoder inden for behandling af spiseforstyrrelser, måske med henblik på om der er noget at hente/bidrage med fra rusmiddelbehandlingen.

Kompleks PTSD

Naturterapi. Der foregår meget forskning i dette. Er det noget som kan bruges på vores område og hvordan?

Opdatering på stofområdet. Herunder en opdatering af forskellige stoffers virkemåde og priser. Dette er specielt relevant for mange behandlere på alkoholområdet, som kun sjældent får opdateret deres viden på stof-/medicinområdet, hvor der sker rigtig mange ændringer i popularitet og pris.

Integreret behandling af dobbeltdiagnose.

Misbrugsbehandling og ayahuasca. Vi kan måske kontakte Gabor Mate og invitere til Zoom-møde deangående.

Måske kontakte Dialog mod Vold og høre mere om dette og samarbejde med dem.


6: Økonomi, herunder fastlæggelse af budget og kontingent.

Simon fremlægger selskabets regnskab for 2020, som har vist et overskud, grundet færre afholdte arrangementer. Der har kun været betydelige udgifter til et enkelt arrangement i efteråret 2020, hvor Lars Sørensen fortalte om skam. Dette arrangement blev fysisk afholdt, men med mulighed for onlinedeltagelse, hvilket flere deltagere benyttede. Det var muligt at overføre ikke brugte midler (ca. 29.000,-) fra 2020 til 2021. Regnskabet er godkendt. Regnskabet er også godkendt af DP centralt.

Kontingent: GF beslutter at kontingentsatsen forbliver 350 kroner for 2022, til trods for at der har været overskud. Dette grundet en forventning om flere fremmødearrangementer resulterende i flere udgifter.


7: Valg af bestyrelse

Nanna Daugaard, Lone Marker, Peer Nielsen, Heidi Mouritzen, Mette Bech Richardt, Susanne Huynh, Birgitte Thylstrup, Eric Allouche, Simon Schøneberg. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Eric Allouche som formand og Simon Schøneberg som kasserer.


8: Eventuelt

-------------------------------------------------------------


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020


Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt d. 6. november 2020 kl 16:45 - 17:30.

Afholdes på


Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48

5000 Odense C


i forbindelse med et fagligt arrangement.

Nærmere info om dette og mulighed for tilmelding til arrangement og/eller GF


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2020


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt


Referat af ordinær generalforsamling 2020

1.Valgt af dirigent og referent

-Dirigent. Peer

-Referent. Eric

  

2.-dagsorden bliver godkendt

  

3. 2020 har været præget af mange aflyste arrangementer pga. coronavirus. Vi prøver at gennemføre nogle af dem i 2021.

  

4. Økonomi

Der har været en del problemer med Klubmodul i 2020, og vi regner med at stoppe vores aftale med dem i 2021, desto mere at DP har meldt ud at de planlægger at overtage Selskabernes økonomi (kontingentindkrævning samt muligvis kursustilmelding) i 2021.

5.Kontingent for 2021 bliver fastlagt til kr. 350

  

6. Planlagte aktiviteter for 2021:

  

-Virtuelle møder (Mette og Eric)

-Forslag+ deltagelse til DPs GF (Susanne, Mette og Eric)

-ERFA gruppe (Mette)

-Salon-møder (Susanne)

-Bogprojektet (Birgitte og Eric)

-Debat på Folkemødet 21 (Eric+….)

-Bruce Alexander (Eric)

  

Der bliver også drøftet:

-Kursus om screening/udredning (Christina)

-Julefrokost (Christina)

-afholdelse af Selskabets årsmøde/klinisk konf. i 2021.

  

Selskabets hjemmeside.

?Ifm. med at vi opsiger vores aftale med Klubmodul, mister vi også vores mulighed for at have Selskabets hjemmeside hos dem, og derfor skal vi finde en ny løsning.

Simon foreslår at vi går over til en socialmedia som f.eks. Facebook.

Peer vil undersøge hvorvidt vi kan bruge det firma som allerede hoster vores tidligere hjemmeside ”ex-misbrugsnet.dk”

  

8.

Christina Skov Sørensen og Nanna Fjeldal Daugaard er blevet valgt i bestyrelse

  

Stina Elkjær træder ud af bestyrelsen.

  

Den nuværende bestyrelse består så af:

Christina

Nanna

Lone

Mette

Heidi

Susanne

Birgitte

Christian

John

Simon

Peer

Eric

  

Bestyrelse konstituerer sig med Eric som formand og Simon som kasserer.

-------------------------------------------------------------

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019


Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt d. 25. september 2019

i Psykologforeningens hus, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø.


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt

-------------------------------------------------------------


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018


Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt som en integreret del af

årets kliniske konference, d. 6.- 7. september 2018.


NB: Bemærk, at man som medlem af selskabet selvfølgelig har mulighed for at deltage i de GF-relevante programpunkter uden nødvendigvis at være tilmeldt selve konferencen.

Det er selvfølgelig gratis, ligesom der heller ikke er begrænsning på antal deltagere.

Medlemmer, der ikke deltager i konferencen, men ønsker at deltage i GF, kan tilmelde sig ved at meddele dette pr mail til selskabet:

kontakt@misbrugsnet.dk.


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2018


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt


Referat af ordinær generalforsamling 2018


P.g.a. tidnød blev det til en kort generalforsamling, hvor kassereren, Simon Schøneberg, redegjorde for, at selskabets økonomi er god og at der, hvis der ved årets slutning viser sig et stort nok overskud, indkøbes en arbejdscomputer, som er kraftig nok til at redigere videoklip fra div arrangementer, til selskabets webmaster.

Forsamlingen drøftede fremtiden for den kliniske konference i lyset af den svindende medlemstilslutning. Det var et udbredt ønske om at bevare konferencen og der blev fremsat flere forskellige ændringsforslag, som kunne rette op på tilslutningen. Bestyrelsen tager stilling hertil og opfordres til at huske på, at selskabet til næste år kan fejre 25 år jubilæum.

Selskabets formand, Eric Allouche, redegjorde til slut for selskabets kommende konference om dobbeltdiagnoser og opfordrede alle til at deltage og til at sprede info herom til kolleger og samarbejdspartnere, da alle faggrupper er velkomne.


Flg. blev valgt til selskabets bestyrelse:


Eric Allouche

Simon Schøneberg

Birgitte Thylstrup

Heidi Mouritsen

Lone Marker

Stina Elkjær

Susanne Huynh

Peer Nielsen

Christian Gad


Bestyrelsen konstitutierede sig med Eric Allouche som formand og Simon Schøneberg som kasserer.


Ref.: Peer Nielsen

-------------------------------------------------------------

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017


Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt som en integreret del af

årets kliniske konference, d. 7.- 8. september 2017.


NB: Bemærk, at man som medlem af selskabet selvfølgelig har mulighed for at deltage i de GF-relevante programpunkter uden nødvendigvis at være tilmeldt selve konferencen.

Det er selvfølgelig gratis, ligesom der heller ikke er begrænsning på antal deltagere.

Medlemmer, der ikke deltager i konferencen, men ønsker at deltage i GF, kan tilmelde sig ved at meddele dette pr mail til selskabet:

kontakt@misbrugsnet.dk.


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2017


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt


Referat af ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamling 8/9-2017 kl. 11-12

Selskab for Misbrugspsykologi

Ordstyrer: Eric Allouche

Referent: Simon Schøneberg


Pkt. 1: Præsentation af nuværende bestyrelse.


Pkt. 2: Orientering om årets arrangementer.

Eric fortæller om seneste års arrangementer, herunder besøg fra de hollandske kolleger og diverse faglige arrangementer.

Eric fortæller om de to spor vi skal forfølge. Det styrkende faglige arbejde og det politiske område. I den sammenhæng nævner han Selskabets arbejdsgruppen vedr. Sundhedsstyrelsens NKR samt arbejdsgruppen vedr. planlægning af en specialistuddannelse med fokus på misbrug.

Eric orienterer om, at der har været arbejdet på, at invitere Irvin Yalom til at komme til DK.

Grundet sin alder rejser Dr. Yalom ikke oversøisk længere, så der orienteres om, at der fremdeles arbejdes på at få noget i stand - evt videokonference.

Stemningen i GF er positiv med én stemme i mod, resten for, i forhold til at arbejde videre i den retning.

Albert foreslår at der bliver indført et fast programpunkt om, hvorledes vi profilerer misbrugsområdet fremover.

Heidi Mouritsen fortæller om sin deltagelse til Folkemødet og opfordrer til, at vi overvejer, om Selskabet kunne deltage til mødet næste år.

Stina Elkjær pointerer, at Selskabet bør være synlig på DPs GF i 2018.

Der drøftes mulighed for at deltage i formuleringen af en bog om misbrugsbehandling. Der drøftes mulighed for at deltage i folkemøde.

Pkt. 3: Orientering om økonomi.

Simon giver en oversigt over årets økonomisk udvikling og kommende udgifter. Det ser fornuftigt ud.


Pkt. 4: Valg af bestyrelse.

Stina Dalgaard Elkjær udtræder af bestyrelsen.

Eric Allouche, Helle Kjær, Peer Nielsen, Christina Skov Sørensen, Simon Schøneberg, Heidi Mouritsen, Christian Gad, Susanne Huynh modtager genvalg. Birgitte Thylstrup vælges ind i bestyrelsen.


Pkt. 5 konstituering af bestyrelsesposter / arbejdsposter

Eric Allouche modtager genvalg som formand.

Helle Kjær som næstformand.

Simon Schøneberg genvælges som kasserer.

Peer overtager Stines opgave med nyhedsslideren og Christians opgave med supervisorlisten.

Der er ikke yderligere aftalt omfordeling af nuværende arbejdsposter.

-------------------------------------------------------------

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016


Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt som en integreret del af

årets kliniske konference, d. 1- 2. september 2016.


NB: Bemærk, at man som medlem af selskabet selvfølgelig har mulighed for at deltage i de GF-relevante programpunkter uden nødvendigvis at være tilmeldt selve konferencen.

Det er selvfølgelig gratis, ligesom der heller ikke er begrænsning på antal deltagere.

Medlemmer, der ikke deltager i konferencen, men ønsker at deltage i GF, kan tilmelde sig ved at meddele dette pr mail til selskabet:

kontakt@misbrugsnet.dk.


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2016


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt


Referat af ordinær generalforsamling 2016

Afholdt 02/09/2016

Ordstyrer: Eric Allouche

Referent: Simon Schøneberg

  

Tilstede under GF:

Christian Gad, Christina Skov Sørensen, Eric Allouche, Karina Lærke Sørensen, Louise Ingegärd Friborg Andersen, Mai Ditlevsen, Maria Schneider, Michael Vernon Kristiansen, Peer Nielsen, Sigrid Fardal Nes, Simon Schøneberg, Stina Dalgaard Elkjær, Susanne Huynh, Heidi Mouritsen.


Pkt. 1: Nyt tiltag i Selskabet

Eric Allouche orienterer om nye mulige tiltag og arrangementer for den kommende periode. Et eventuelt samarbejde om popNAD, en fællesnordisk vidensdatabase på alkohol- og stofområdet. Desuden viser DP stigende interesse i at kunne medregne kurser afholdt af selskabet om misbrugspsykologiske emner, eventuelt et modul, som kvalificerende i retning af specialistgrad. Eric vil, såfremt han genvælges som formand, afklare nærmere. Der vil blive afholdt en temadag i selskabet om Recovery, inden for den nærmeste fremtid.  

Pkt. 2: Orientering om økonomi

Peer Nielsen giver en kort oversigt over det økonomiske råderum, som i det store hele ser fornuftigt ud. Der er 79 betalende medlemmer og med Klub-Modul går det rimeligt let at få kontingenterne betalt, ligesom det er en stor lettelse for kassererens arbejde, at der betales for arrangementer ved tilmeldingen i Klub-Modul systemet.


Pkt. 3: Tilbagemeldinger på årets konference

Der bliver taget en runde hvor alle tilstedeværende medlemmer tilkendegiver deres mening om årets konference. De gennemgående pointer er, at der skal være mere tid til refleksion efter oplæggene. (Louise Ribe) Eventuelt at afholde flere workshops, for at lade tingene sive ind (Susanne Hyunh). God kombination af forskning og praksis. (Maria Schneider) Fedt (lille) publikum at afprøve oplægskunsten for (Michael Vernon Kristiansen) Gode rammer på Christiansminde, som er mere indbydende end Kerteminde (omtrent alle)

Pause


Pkt. 4: Valg af bestyrelse

Der har været to utidige udmeldinger af bestyrelsen i det forgange år.  

Eric Allouche, Helle Kjær, Peer Nielsen, Christina Skov Sørensen, Simon Schøneberg, Heidi Mouritsen, Christian Gad og Stina Dalgaard Elkjær modtager genvalg. Susanne Huynh vælges ind i bestyrelsen.


Pkt. 5 konstituering af bestyrelsesposter

Eric Allouche modtager genvalg som formand. Helle Kjær som næstformand. Simon Schøneberg vælges som ny kasserer.  

---------------------------------------------------


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015


På den ordinære generalforsamling 02-02-2007 blev det besluttet, at GF i fremtiden afholdes sidst på året i forbindelse med den årlige 2-dages kliniske konference.


NB: Bemærk, at man som medlem af selskabet selvfølgelig har mulighed for at deltage i de GF-relevante programpunkter uden nødvendigvis at være tilmeldt selve konferencen.

Det er selvfølgelig gratis, ligesom der heller ikke er begrænsning på antal deltagere.Dagsorden for ordinær generalforsamling 2015

Forslag til dagsordenen skal ifølge vedtægterne være indsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen (dvs. d. 22-09-2015) til selskabets mailadresse: kontakt@misbrugsnet.dk

Den endelige dagsorden kan herefter ses her.


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt


Referat af ordinær generalforsamling 2015


Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt som en integreret del af

årets kliniske konference, som blev afholdt 22-23. oktober 2015.


1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Helle Kjær. Referent: Lone Marker


2. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt


3. Beretning om selskabets virksomhed

Der har været bestyrelsesmøder, med følgende fokuspunkter:

Planlægning af årets konference med program, herunder beslutningen om at flytte konferencen, så det blev muligt at få Susan Hart med på programmet. Udover konferencen har der været afholdt en vellykket og velbesøgt temadag på Ringgården, omhandlende tilknytning.

Etablering af ny hjemmeside og nyt registreringssystem.


4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

I år har der til dato kun været 60 medlemmer, der har betalt kontingent mod 100 sidste år, hvilket betyder færre penge i selskabet.

Regnskab:

Konference 38.000

Gæstehonorar: 18.000

Nyt system Klubmodul: 12.000

Mindre beløb til transport til bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne vedr. et nyt system, og fundet Klubmodul mest egnet. Bestyrelsen har valgt at indføre det ny system trods risikoen for at miste medlemmer. Der er mange gode grunde til at vælge et nyt system, blandt andet fordi der nu er flere, der kan blive web-administrator, samt at nogle opgaver vil blive mere automatiserede, eks. tilmelding, kontingentbetaling mm. Sonja Andersen fra DpF er indført i systemet, og firmaet bag Klubmodul har en hot-line.

Bestyrelsen forelægger forslaget om at indføre kontingentopkrævning ved automatisk korttræk, med påmindelse 14 dage forinden. Forslaget er til afstemning og vedtaget på GF.

5. Budget for kommende regnskabsår, fastlæggelse af kontingent

Vi får dårligere økonomi som følge af kun 60 betalende medlemmer indtil nu. Dette betyder mindre tilskud end hidtil.

Drøftelser: Er det fortsat prioriteringen at bruge de fleste af pengene på konferencen? Skal vi fortsat holde kostprisen nede? Skal vi have temadage overhovedet? Hvordan kan vi fastholde medlemmer og få flere medlemmer.? Skal der mere liv i den gamle facebook gruppe? Skal bestyrelsen nytænke, (endnu mere end den gør i forvejen?)

Forlag om at hæve årskontingent til 350 kr. er til afstemning og vedtaget.

6. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år, og nedsættelse af arbejdsgrupper

Punktet udgår, da der har været drøftelser om dette.

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

8. Valg af Bestyrelse

Ikke på genvalg:

John Eltong, Birgitte Thylstrup , Johannes Knigge.

Genopstiller og vælges:

Helle Kjær, Eric Allouche, Peer Nielsen, Heidi Mouritsen, Christina Skov, Lone Marker, Stina Dalgaard Elkjær og Christian Gad

Nye valgte til bestyrelse:

Simon Schøneberg, Heidi Jeppesen.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde umiddelbart efter konferencen dd.

9. Valg af revisorer

(udgår, da DpF står for dette)

10. Evt.

Ingen punkter til evt.

----------------------------------------

Referat af ordinær generalforsamling 2014


Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt som en integreret del af

årets kliniske konference, som blev afholdt 22-23. september 2014.Dagsorden for ordinær generalforsamling 2014

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Beretning om selskabets virksomhed

4.     Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse (udgår, da DPF står for dette)

5.     Budget for kommende regnskabsår. Fastlæggelse af kontingent

6.     Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

9.     Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)

10.     Eventuelt


Referat


1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Helle Kjær

Referent: Eric Allouche


2. Godkendelse af dagsorden.

Ja


3. Beretning om Selskabets virksomhed.

Peer er igang med at rydde op i medlemsskaren - der er ca. 140 medlemmer, men ind til videre ca.100, der har betalt kontingent. De arrangementer som blev planlagt i løbet af året er blevet gennemført og Selskabets økonomi er fin. Der har været et stigende antal henvendelser fra eksterne instanser (f.eks. ifm de Nationale Kliniske retningslinjer).

4. Revideret regnskab.


5. Kontingent

blev fastsat til kr. 250


6. Ingen arbejdsgruppe


7. Ingen indkomne forslag


8. Bestyrelse består af


Helle Kjær

Birgitte Thylstrup

Heidi Mouritsen

Stina D. Elkjær

Lone Marker

Christina Skov Sørensen

Peer Nielsen

Christian Gad

John Eltong

Johannes Ludwig Knigge

Eric Allouche

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Generalforsamling