Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Temadag om gruppeanalytisk psykoterapi

til behandling af afhængighed/misbrug


Når et misbrug kan være forårsaget af sociale problemer og ligeledes kan forstærkes af disse, kan det være udbytterigt at gøre gruppen og det sociale til det naturlige medium for den terapeutiske proces.

Retur til forsiden

Tid

15. maj 2024 kl. 09:30 - 16:00

Du er velkommen til at møde 09:00 til kaffe og morgenbrød.

Der bliver frokost- og kaffepauser undervejs.


 

Sted

Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27,

3100 København Ø


Pris

900 kr for medlemmer

1100 kr for ikke-medlemmer

Klik her, hvis du vil melde dig ind i selskabet

Misbrug og afhængighed af rusmidler kan ud over fysiologiske og psykologiske konsekvenser have store konsekvenser for forbrugernes sociale liv (Pedersen, 2015).

I forhold til de sociale problemer ved et misbrug kan det ifølge Pedersen (2015) anskues dels lineært – at sociale konsekvenser er forårsaget af misbruget og dels cirkulært – at misbruget forstærker allerede eksisterende sociale problemer, som måske endda var medvirkende til, at misbruget startede.


Gruppeterapi er per definition en behandling af flere klienter på samme tid af en eller flere terapeuter. Gruppen er omdrejningspunktet, da behandlingen og bedringen af menneskernes problemer foregår heri.


Gruppeterapi kan struktureres og anvendes på et utal af måder.

Hos Psykologkonsult ApS benytter vi os af en tilgang, der betegnes gruppeanalyse eller gruppeanalytisk psykoterapi – en dynamisk form for gruppeterapi. Vi kan ikke forstå mennesker og menneskelige aktiviteter isoleret og løsrevet fra deres sociale netværk. Det er grundtanken i gruppeanalytisk psykoterapi: At forstå mennesker inden for det sociale netværk, som de så at sige er knudepunkter i.

Dette sociale menneskesyn betyder, at gruppeanalysen anser menneskers lidelser som forstyrrelser i den sociale proces. Derfor taler denne gruppeterapeutiske retning for at behandle og gøre gruppen til det naturlige medium for den terapeutiske proces.


Der er flere bevæggrunde for at anvende gruppeanalytisk psykoterapi til misbrugsbehandling.

Denne temadag vil tilstræbe at sammenkoble misbrug/afhængighed med gruppedynamisk psykoterapi.

Dagen vil være interaktiv med både oplæg om gruppedynamisk psykoterapi, casearbejde, fælles drøftelser og sparring. Vi vil ligeledes undersøge styrkerne og udfordringerne ved at benytte gruppedynamisk psykoterapi til misbrugsbehandling.

Underviser er Per Hulstrøm

leder af Psykologkonsult ApS, co-founder af Stress Detector ApS, specialist i Arbejds- og organisationspsykologi & specialist i supervision.

Uddannet Gruppeanalytisk psykoterapeut og underviser på Institut for Gruppeanalyse.

Per har siden 2007 forestået slow-open grupper i gruppeanalytisk psykoterapi i egen praksis.  


Eksempler på temaer:

  • Baggrunden for gruppeanalytisk psykoterapi – samklang til en socialmisbrugsforståelse
  • Gruppeanalysens begreber og terapeutens værktøjskasse (terapi i gruppen, ved gruppen og af gruppen – matrix som metode – holding, container & selveksponering – lyttende og afventende holdning – resonans – conductor – tolkninger (individuel, gruppe, terapeut, klient – grundantagelsesaspektet, mønstre og modstand – arbejdsgruppen – overføring/modoverføring – det vi ser, det vi hører, det vi mærker – kommunikationsprocessen på 4 niveauer – de frie associationer og oversættelse) 
  • Redskaber som: faste ydre rammer, lav struktureringsgrad, ingen dagsorden, de 4 gruppeanalytiske principper og en ikke-intervenerende leder
  • Forberedelse og opstart af en gruppe 
  • Hvordan kompleksiteten i et misbrug kan omfavnes på det gruppedynamiske plan 
  • Gruppeterapi – alene eller i samspil med co-terapeut 

Eksempler på læringsmål:

  • Opnå viden om gruppeterapi og en særlig teori og metode herfor
  • Opnå viden om co-terapi 
  • At kunne forholde sig til udfordrende situationer i gruppeanalytisk psykoterapi og intervenere heri i relation til afhængighed/misbrug 
  • At kunne anvende den opnåede viden til at lede samtalegrupper som gruppeterapeut

Litteraturliste:


Bøger:

Aagaard, S., Bechgaard, B., & Winther, G. (1994). Gruppeanalytisk psykoterapi. Hans Reitzel

Allouche, E., Kjær, H. & Thylstrup, B. (2022). Misbrug I psykologisk perspektiv, Dansk Psykologisk Forlag

Pedersen, M. U. (2015). Misbrug af rusmidler og sociale problemer. I: P. Bundesen, A. Bøggild Christensen & T. Rasmussen (Red.), Sociale problemer (s. 103-130). København, Danmark: Hans Reitzels Forlag

Steinar Lorentzen, Fokuseret Gruppeanalytisk psykoterapi, en integration af klinisk erfaring og forskning, 2022

Birger Larsen og Tina Holm Nyland, (red.), Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi, 2015

Jan Nielsen og Per Sørensen (red.), Brug gruppen, psykodynamisk gruppeterapi, 2013

Åse Høgsbro Lading og Bent Aage Jørgensen (red.), Grupper, om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker, 2010

Irvin D. Yalom & Molyn Leszcz, The Theory and Practice of Group Psychotherapy, . (5th Ed.). New York: Basic Books. 2005

Sigmund Karterud, Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi, 2023

Moderne psykoterapi teorier og metoder, Francisco Alberdi, Bent Rosenbaum, Per Sørensen (red.), 2015

Nancy McWilliams, Psykoanalytisk diagnostik, 1994

Harold Behr & Liesel Hearst, Group- Analytic Psychoterhapy, 2005


Artikler:

Rosendahl, J. et al., Research on Group Psychotherapy outcomes, Psychiatry online, March 2021

Karterud, S: On structure and Leadership in mentalization-based Group therapy and Group analysis, Group Analysis nr. 2 june 2015

Poulsen, S: Gruppeanalytisk og interpersonel korttids-gruppeterapi, Matrix, nr. 1, 2000

Poulsen, S: Terapeutiske faktrer i korttidsgruppeterapi, Matrix, nr.4, 2000     Tilmelding og betaling

Tilmelding sker efter "først-til-mølle-princippet" senest 01/05/24.

Start med at overføre det korrekte beløb til selskabets bankkonto i

Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449.

Udfyld derefter nedenstående og tryk <Tilmeld>

0%
Nogle felter mangler eller er i det forkerte format. Ret venligst og prøv igen.